فرم تخمین شانس اپلای CSS

۳۳%

در صورت شرکت، لطفا نمره و سال شرکت در آزمون را وارد کنید.

در صورت آشنایی، نام زبان و سطح خود را وارد کنید.

رزومه خود را با فرمت pdf آپلود کنید.